Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Απόσπασμα επιστολής του Ιωσηφ Δεκιγάλλα για τις ανασκαφές του Ακρωτηρίου Θήρας

Η περίφημη Τοιχογραφία της Άνοιξης από το Συγκρότημα Δ 
Αλλά ποιός τις ὁ λαός οὗτος ;….Αναρωτιέται ο μέγας Θηραίος πολυεπίπεδων χαρισμάτων Ιωσήφ Δεκιγάλλας, αναφερόμενος στον πολιτισμό που άνθησε στο προϊστορικό Ακρωτήρι, ύστερα από τα πρώτα ευρήματα της μικρής αρχαιολογικής ανασκαφής της Γαλλικής Σχολής στη θέση «Φαβατά» εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το Συγκρότημα Δ, στις ανασκαφές. Και εμείς τι ακριβώς θα μπορούσαμε να του απαντήσουμε σήμερα;  Μήπως ότι η Σαντορίνη του σήμερα συνεχίζει και βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο;;; Δεν σας κρύβω, ότι προσωπικά, δεν ξέρω τι θα του απαντούσα σήμερα. Ο τρόπος γραφής της συγκεκριμένης ερώτησης με προβληματίζει…και με πεισμώνει…για μεταγενέστερη ανάρτηση.  Παρακάτω αρχικά  παρατίθεται  απόσπασμα από την επιστολή του Δεκιγάλλα, προς τον Ι. Καπελίνη , γραμματέα ενός αρχαιολογικού συλλόγου, στο οποίο γίνεται μνεία των προαναφερόμενων ευρημάτων της Γαλλικής Σχολής.
  
«…Λυποῦμαι τὰ μέγιστα ὄτι δὲν δύναμαι νὰ μετάσχω τῆς τιμῆς τοῦ παραστῆναι ἐν τῶ προσεχεῖ σοφῶ ὑμῶν συλλόγω, δράττομαι ὅμως τῆς εὐκαιρίας ἴνα εὐχαρίστως ἀναγγείλω ὑμῖν τὴν κατὰ τὴν θέσιν Ακρωτηρίου Θήρας λίαν διαφέρουσαν τῆ ἐπιστήμη νέαν ἀνακάλυψιν προϊστορικῶν κτιρίων και ἀλλων ἀντικειμένων, ἄτινα καὶ ἄν ἤθελον ἀποδοθῆ εἰς λαόν ἐποχῆς προσεγγιζούσης τοῖς καθ΄ημᾶς χρόνοις, οὐδέποτε δύνανται νὰ ὧσι μεταγενέστερα τῆς τῶν Καρῶν μεταναστάσεως. [..]
Ἐσχάτως δὲ γενομένων νέων ἀνασκαφών ἐν Ακρωτηρίω Θήρας, ἀναλώμασι μὲν τῆς Γαλλικής Κυβερνήσεως, ἐπιμελεία δε τῶν πολυμαθών  Gorceix και Mamet ἀνευρέθησαν ἔτερα κτίρια ὄμοια τοῖς ἐν Θηρασία. Ἀλλα τουθόπερ νομίζω πολλοῦ λόγου ἄξιον , ἐστί τὸ ἐν τῷ γηπέδω τοῦ ἀξιοτίμου Κ. Γ. κανακάρη, ἀνακαλυφθὲν οἴκημα , οὗ ὁ ἐσωτερικός τοῖχος ἐστί κεχρισμένος ἐκ πηλοῦ δι ἀσβέστου, τὸ δε ἐν λόγω ἐπίχρισμα κεχρωματισμένον διά βαφῆς ἐρυθροῦ ζωηροτάτου χρώματος. Εὑρέθησαν πρὸς τούτοις διάφορα πήλινα ἀγγεία καὶ σὺν αὐτοῖς συντρίμματα ἀγγείων κεχρωματισμένων τέχνης ἀριστης καὶ τὰ μάλιστα ὁμοιαζόντων τοῖς καλουμένοις Τυῥῥηνικοῖς. Εὑρέθη ἐπί τέλους καὶ μικρός τις ἐξ ὀρειχάλκου πρίων ἐκτός ἄλλων λιθίνων ἐργαλείων, ἅτινα πάντα ἀποδεικνύουσι σαφῶς τὸν πολιτισμόν τοῦ ποιήσαντος ταῦτα λαοῦ… Αλλά ποιός τις ὁ λαός οὗτος ;…. Το κατ΄ ἐμὲ ἐπερειδόμενος ἐπί τῶν γεωλογικῶν γεγονότων διστάζω να πιστεύσω ὄτι οὖτός ἐστίν ἐκ τῶν ἤδη γνωστῶν τῆ ἱστορία λαῶν … καὶ ἀν ἀγαθῆ τύχη εὑρεθῶσιν ἐπιγραφαί, ὅπερ οὐ νομίζω δύσκολον, καθότι λαὸς τοσούτω εἰς τὰς τέχνας προβεβηκὼς φαίνεται μοι ἀπίθανον νὰ ἐστερεῖτο πάντη γραμμάτων, τοὐλάχιστον ἱερογλυφικών, θέλει διαλυθῆ ἡ ἀπορία ἡμῶν.
Ευελπιστῶ δὲ ὄτι μετὰ τὸ πέρας τῶν ἀνωτέρω ἀνασκαφῶν οἱ εἰρημένοι κ.κ. Gorceix και Mamet θέλουν φωτίσει τὸ κοινὸν διὰ λεπτομεροῦς περιγραφῆς τῶν ἀνακαλυφθέντων ἀντικειμένων καὶ δι ἐμβριθῶν ἐπ αὐτῶν σχολίων .
Εν τούτοις δέξασθε κ.τ.λ.
Την 1/13 Ιουν 1870.
Ι.Δε-Κιγάλλας»
Πηγές: 1) Περιοδικό  ΠΛΕΙΑΣ  τεύχος 484 pleias
πηγή:kallistorwntas
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε