Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Η προσευχή ενός σύγχρονου Φαρισαίου


Γράφει οΠρωτοπρ Διονύσιος Τάτσης


ΟΛΟΙ οἱ χριστιανοί γνωρίζουν τή σύντομη παραβολή τοῦ Τελώνη καί τοῦ Φαρισαίου καί χωρίς πολλή σκέψη ἀπορρίπτουν την προσευχή τοῦ «ἐνάρετου» Φαρισαίου καί συγκινοῦνται μέ την προσευχή τοῦ μετανοημένου Τελώνη. Ἡ προσευχή τοῦ Φαρισαίου οὐσιαστικά δέν ἦταν προσευχή, ἀλλά παρουσίαση στό Θεό τῆς «ἁγιότητάς» του. Μεταφέρω ἐδῶ τήν προσευχή τοῦ Φαρισαίου: «Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμί ὥσπερ οἱ λοιποί τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἤ καί ὡς οὗτος ὁ τελώνης• νηστεύω δίς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι».
Ἡ παραβολή αὐτή δίδαξε ἀνά τούς αἰῶνες ἑκατομμύρια ἀνθρώπους. Οἱ ἱεροκήρυκες μάλιστα μέ σκληρά λόγια ἀναφέρονται στόν Φαρισαῖο, ὁ ὁποῖος τελικά δέν εἶχε μάθει νά προσεύχεται. Νόμιζε ὅτι ἡ προσευχή εἶναι τό βῆμα τῆς προβολῆς του. Εἶπε στό Θεό ὅτι εἶναι σπουδαῖος καί ἐντελῶς διαφορετικός ἀπό τούς ἅρπαγες, τούς ἄδικους, τούς ἀνήθικους καί φυσικά ἀπό τόν ἁμαρτωλό τελώνη!... Ἦταν καί νηστευτής! Προσέφερε καί τό δέκατο τῶν ὅσων ἀποκτοῦσε! Ὁ Φαρισαῖος, παρόλο πού ἦταν κατακριτέος, ἔχει μιμητές σέ ὅλες τίς ἐποχές. Ὑπάρχουν πάντα κληρικοί, πού τόν μιμοῦνται καί θέλουν νά ἱκανοποιήσουν τίς φιλοδοξίες τους, ἀναπτύσσοντας διάφορες δραστηριότητες. Τά ἀποτελέσματα, πού ἔχουν οἱ προσπάθειές τους αὐτές ἀνακοινώνονται στό Θεό μέσῳ τῆς προσευχῆς τους, γιατί πρέπει να εἶναι ἐνήμερος ὁ οὐράνιος Πατέρας!

Ἐπί χρόνια τώρα φτάνουν στά χέρια μου διάφορα ἔντυπα, συνήθως καλοτυπωμένα καί ἔγχρωμα, πού κυκλοφοροῦν μερικοί μοναχοί, με τά ὁποῖα παρουσιάζουν δραστηριότητες καί προβάλλουν τούς γέροντές τους, χωρίς τόν παραμικρό ἐνδοιασμό, ὡς σύγχρονους ἁγίους. Ὁ σκοπός τῶν ἐντύπων αὐτῶν εἶναι προφανής: Νά γίνει εὐρύτερα γνωστό τό μοναστήρι τους, γιά νά αὐξηθοῦν οἱ προσκυνητές καί νά ἐνισχυθοῦν τά οἰκονομικά του. Νά προβληθεῖ ἀκόμα καί ὁ ἡγούμενος, προκειμένου νά ἀναδειχθεῖ στόν τρίτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, νά γίνει δηλαδή ἐπίσκοπος. Στά ἔντυπα αὐτά ἔχω ἐπισημάνει ἀπό παλιά διάφορα στοιχεῖα, τά ὁποῖα ἔχουν πολλές ὁμοιότητες μέ τήν προσευχή τοῦ Φαρισαίου τῆς παραβολῆς. Θεωρῶ ἐνδιαφέρον νά συνθέσω την προσευχή ἑνός σύγχρονου Φαρισαίου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα γεγονότα, κείμενα καί φωτογραφίες, γιά νά ἀποκαλυφθεῖ τό μέγεθος τῆς πλάνης μερικῶν κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι φιλοδοξοῦν νά παίξουν σημαντικό ρόλο στήν Ἐκκλησία καί ἔχουν δυστυχῶς πολλούς ὑποστηρικτές ἀνάμεσα στούς ἁπλούς ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὁ σύγχρονος λοιπόν Φαρισαῖος λέει στήν προσευχή του τά ἑξῆς: «Θεέ μου, σέ εὐχαριστῶ, γιατί δέν εἶμαι σάν τούς ἄλλους κληρικούς. Εἶμαι γέροντας δύο μοναστηριῶν καί πνευματικός πολλῶν ἀνθρώπων, πού ζοῦν στόν κόσμο. Στέκομαι ἄγρυπνος στίς ἐπάλξεις καί στηρίζω τήν Ὀρθοδοξία. Διοργανώνω προσκυνηματικά ταξίδια στούς Ἁγίους Τόπους, διδάσκω ἀδιάκοπα μέ ὁμιλίες καί κηρύγματα, προσεύχομαι συνεχῶς ὑπέρ τοῦ σύμπαντος κόσμου, ὑπέρ ὅλων τῶν οἰκογενειῶν, ὑπέρ ὅλων τῶν πνευματικῶν μου τέκνων, κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν.Ἡπροσευχή μου διασχίζει τά οὐράνια καί φτάνει μέχρι τό θρόνο Σου, Θεέ μου. Ἀφοσιωμένος σέ Σένα καθώς εἶμαι, πολλά θαύματα γίνονται μέ τό Τίμιο Ξύλο, πού ἔχω στό σταυρό μου καί τίς εὐλογίες καί εὐχές, πού ἀφειδῶς σκορπίζω στόν πονεμένο σύγχρονο κόσμο. Αὐτά πού σοῦ λέω, Θεέ μου, τά ἔχω δημοσιεύσει πολλές φορές, γιά τή δική σου δόξα. Ἐγώ δέν ἐπιδιώκω τήν προβολή. Γιά τή δική σου δόξα ἐκτίθεμαι στή δημοσιότητα. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν τά πνευματικά μου τέκνα ὀγκώδη τόμο μέ βιογραφικά μου στοιχεῖα, μέ τούς ἀγῶνες μου, τήν ἱεραποστολική μου δράση καί τά θαύματά μου. Καί ὅλα αὐτά γιά τή δική σου δόξα. Δέν ἡσυχάζω Θεέ μου, μέ τά ὅσα βλέπω στήν Ἐκκλησία σου. Θέλω νά τά διορθώσω με τή βοήθειά σου. Ἀξίωσέ με, Θεέ μου, νά γίνω Μητροπολίτης καί τότε ὅλα θά ἀλλάξουν καί θά γίνουν σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου».

Οἱ ἁπλοί χριστιανοί, πού δέν γνωρίζουν πολλά γιά τήν πνευματική ζωή, παθαίνουν σύγχυση καί ὁδηγοῦνται ἀπό αὐτούς τούς κοσμοξάκουστους ρηχούς κληρικούς, σέ μιά πνευματική πορεία, πού ὁδηγεῖ στήν πλάνη. Τό θέμα εἶναι σοβαρό καί καλό εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά περιορίζει τή δραστηριότητα αὐτῶν τῶν προβληματικῶν καί ἰδιόρρυθμων κληρικῶν, διαφωτίζοντας σχετικά τό λαό. Πρόκειται, βέβαια, για δύσκολο πρόβλημα, πρέπει ὅμως κάποτε νά ἐπιχειρηθεῖ ἡ λύση του καί νά ἀνακοπεῖ ἡ ἄγρια ἐκμετάλλευση τῆς λαϊκῆς εὐσέβειας.


Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε