Διαδικτυακή επανάσταση εναντίον της παρακμής και της βλακείας!

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

Κόβουν θρησκευτικές ἀργίες τῶν σχολείων! Ἐπεκτείνουν 15 μέρες τό σχολικό ἔτος! Φορτώνουν μέ 5,2 δίς ἔξοδα φροντιστηρίων τούς γονεῖς! Καί δίνουν μισθούς πείνας σέ ἐκπαιδευτικούς καί πτυχιούχους!

Ξεχειλίζει τό ποτήρι τῆς ὀργῆς κατά τῶν Κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι ὑπακούοντας τυφλά καί ὠμά τους ξένους καταστρέφουν ὅ,τι ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο, γιά νά κάνουν τόν Ἕλληνα ἕναν φοβισμένο καί ὑποταγμένο πολίτη, πού δέν θά σηκώνει πιά κεφάλι στά Ράιχ καί τούς Ράιχενμπαχ! Μετά τήν κατάργησή τῶν δεδουλευμένων "δώρων" Χριστουγέννων καί Πάσχα γιά νά μήν ἑορτάζουν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί μάλιστα φανερά καί  προκλητικά στά μάτια τῶν ἄθεων καί αἱρετικῶν ξένων,  μετά τήν ἀσεβέστατη ἐπίθεση στήν ἀργία τῆς Κυριακῆς καί τό ἄνοιγμα τῶν Καταστημάτων-παζαριῶν πού κατήργησε ὁ Πατρο-Κοσμᾶς πληρώνοντάς το μέ τή ζωή του, σειρά παίρνουν τώρα οἱ θρησκευτικές σχολικές ἀργίες, τήν σταδιακή κατάργηση ἤ σμίκρυνση τῶν ὁποίων ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει στήν Ἀθήνα, σύμφωνα μέ σημερινό δημοσίευμα στό "ΠΑΡΟΝ τῆς Κυριακῆς"!
Συγκεκριμένα τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀποφάσισε μεγέθυνση τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους ἀπό τήν ἑπόμενη χρονιά κατά 15 ὁλόκληρες μέρες, ἐνῶ σκέπτεται νά καταργήσει τήν ἀργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ μετά τά Φῶτα καί νά πετσοκόψει τήν δεύτερη Ἀναστάσιμη Ἑβδομάδα τῶν διακοπῶν τοῦ Πάσχα, σκοπεύοντας νά....ἀνοίγει τά Σχολεῖα τή Λαμπροτρίτη!
   Ἀπό τοῦ χρόνου πάντως σύμφωνα μέ τήν ἀπόφαση, τά Σχολεῖα θά ἀνοίγουν στίς 6 Σεπτεμβρίου ἀντί στίς 11 καί θά κλείνουν μιά ἑβδομάδα ἀργότερα τό Καλοκαίρι! Ἐάν βέβαια ὑπάρχει ὡς τότε αὐτή ἡ τραγική ΣυγΚυβέρνηση...
ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
Οἱ ἀποφάσεις αὐτές, ἐκτός ἀπό ἐνάντιες στήν Ἑλληνική Παράδοση, στήν ἑλληνική οἰκογένεια καί θρησκευτικότητα, εἶναι καί ἀντιεκπαιδευτικές καί ἀντιϋπουργικές ἀκόμη, καθώς τά Σχολεῖα δέν εἶναι ποτέ ἕτοιμα στίς 11 Σεπτεμβρίου, τόσο ἀπό πλευρᾶς στελέχωσης, ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς Δήμων σέ ὑποχρεώσεις καθαριότητας καί συντήρησης καί ἄρα εἶναι ἀδύνατον νά εἶναι ἕτοιμα στίς 6, ἐνῶ δέν προλαβαίνει νά γίνει καμμία ἐπιμόρφωση τῶν Ἐκπαιδευτικῶν! Χώρια τό ἀλαλούμ τῶν βιβλίων καί τῶν λεωφορείων μεταφορᾶς τῶν μαθητῶν, ἀπό τά ἑκατοντάδες Σχολεῖα πού κλείσανε σέ βάρος τελικά καί τῆς Παιδείας καί τῆς Οἰκονομίας!
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Ἡ δέ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἶναι πολύ μεγάλη καί σέ αὐτήν ἑορτάζει ἡ μισή Ἑλλάδα καί οἱ μισοί μαθητές. Ἐκτός ἐκείνων πού δέν εἶναι φυσικά χριστιανοί ἤ εἶναι ἄθεοι καί παίρνουν τέτοιες ἀνθελληνικές ἀποφάσεις!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ - ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΣΧΑ
Ἡ δεύτερη δέ ἑβδομάδα τοῦ Πάσχα, ἡ Ἀναστάσιμη καί Διακαινήσιμος, εἶναι ἡ κατεξοχήν ἑβδομάδα ἀνάπαυσης μαθητῶν καί Ἐκπαιδευτικῶν, καθώς τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα δέν ὑπάρχει ἀναψυχή καί ξεκούραση, ἀλλά κατάνυξη καί συντριβή, καθημερινός ἐκκλησιασμός καί συμμετοχή στά Ἅγια Πάθη τοῦ Χριστοῦ μας!
   Ἐάν λοιπόν τό Ὑπουργεῖο τολμήσει νά καταργήσει τήν δεύτερη ἑβδομάδα, ἐπειδή ἔτσι θέλει ἡ ἀθεοσύνη καί ἀντιχριστιανική λογική κάποιων, θά σηκωθεῖ τσουνάμι μαθητικῶν ἀντιδράσεων, γιατί τά παιδιά καί οἱ Ἐκπαιδευτικοί δέν θά ἔχουν καν προλάβει νά ξεκουραστοῦν, ἐνῶ πολλά παιδιά κάνουν καί ἐπαναληπτικά τότε διαβάσματα τά πρωινά...
   Λαμπροτρίτη δέ εἶναι ἡ Ἑορτή τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, ἐνῶ συχνά μπαίνει ἡ ἐμβόλιμα ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί σταθερά ἡ ἑορτή τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, μέ πανηγύρια καί ἐσωτερικό τουρισμό καί ἀναζωογόννηση τῶν χωριῶν καί τουριστικῶν τόπων μέχρι τοῦ Θωμά.
 ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ "ΛΕΥΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ"
Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό ξεφύτρωμα φέτος ξαφνικά της "Λευκῆς Ἑβδομάδας"  στά Σχολεῖα, μέ τό ξεκίνημα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, πού εἶναι περίοδος νηστείας καί συστολῆς καί ὄχι διακοπῶν, μέ τήν ὁποία θέλουν νά ἀντικαταστήσουν τίς Θρησκευτικές Διακοπές τῆς Ἀναστάσιμης-Διακαινησίμου Ἑβδομάδας τοῦ Πάσχα, ὥστε νά μετριάσουν τίς ἀντιδράσεις μέ ...ἰσοδύναμα!
   Ἀλλά νύχτα θά φύγουν, ἐκεῖνοι πού φέρνουν τή νύχτα στήν Ἑλλάδα, τίς Παραδόσεις, τήν Πίστη καί τήν Ἐλευθεριά της!
5,2 ΔΙΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ 2013
   Τήν ἴδια στιγμή μεγέθυνση τοῦ Σχολικοῦ Ἔτους συνεπάγεται ἀκόμη μεγαλύτερο φορτίο ὄχι μόνο γιά τούς Ἐκπαιδευτικούς πού ζοῦν ἴσα ἴσα μέ μισθούς πλέον πείνας καί πολλοί ἐξ αὐτῶν δέν μποροῦν νά πληρώσουν ρεῦμα καί ἐνοίκιο στά σπίτια τους, ἀλλά οὔτε καί ἔξοδα καθημερινῆς μεταφορᾶς πρός τά σχολεῖα τους, ἀλλά καί γιά τούς γονεῖς, πού θά πρέπει πολύ νωρίτερα νά πληρώνουν σχολικά καί φροντιστήρια καί γιά πολύ περισσότερο διάστημα!
    Μάλιστα ἀντί τό Ὑπουργεῖο (ἄνευ Ἐθνικῆς) Παιδείας νά φροντίσει νά μορφώνει τά παιδιά, ἴσα ἴσα τα ἀναγκάζει μέ τήν κατάργηση Σχολείων, τήν αὔξηση τῶν Τμημάτων, μέ τά ἀκαταλαβίστικα βιβλία καί τούς ἐξαθλιωμένους οἰκονομικά καί ἐπαπειλούμενους περί τήν περίφημη "διδακτική ὕλη "διοικητικά Ἐκπαιδευτικούς, νά καταφεύγουν σέ πολυέξοδα φροντιστήρια!
   Σύμφωνα μέ ἄλλο, σημερινό δημοσίευμα τῆς "Καθημερινῆς", μόνο πέρυσι, τό 2013, οἱ γονεῖς δαπάνησαν τό ἀστρονομικό ποσό τῶν 5,2 δισ. εὐρώ γιά Φροντιστήρια! Δηλαδή ποσό ἴσο μέ τίς περικοπές μισθῶν καί συντάξεων...
   Οἱ καταστροφεῖς οἰκογενειῶν, σχολείων, κοινωνίας καί ἐλπίδας, οἱ Κυβερνῆτες πού γύρισαν τήν Ἑλλάδα στά μαγκάλια καί καταργοῦν ὅ,τι Ἑλληνικό, Παραδοσιακό καί Ὀρθόδοξο γιά νά κάνουν τήν πατρίδα μᾶς ἕνα τεράστιο κατοχικό "στρατόπεδο συγκέντρωσης" μέ διαφημιστικά χαρτάκια Βερολίνου, θά φύγουν ΝΥΧΤΑ, γιατί τή νύχτα φέραν στήν καταγάλανη καί γεμάτη χαμόγελα κάποτε, ἀνθρωπιά καί ἐλπίδα Ἑλλάδα!
Επιτρέπεται η αντιγραφή και ιεραποστολική αξιοποίηση των κειμένων πού θα βρείτε εδώ, είτε ημετέρων ή αντεγραμμένων από άλλους ιστοχώρους, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από ορθόδοξα ή φιλορθόδοξα ιστολόγια με υποχρέωση την αναφορά πηγής και συγγραφέως του κειμένου και την μη περικοπή αυτού για οποιονδήποτε λόγο.Τα ανυπόγραφα άρθρα και όσα δεν αναφέρουν πηγή ανήκουν στο υποφαινόμενο ιστολόγιο.
Συνήθως οι εικόνες πού χρησιμοποιούμε, παρέχονται από την αναζήτηση google.Αν νομίζετε ότι η ανάρτηση τους θίγει δικαιώματα σας, ειδοποιήστε να τις κατεβάσουμε.

Ευχαριστούμε